377 931 126 zszbuch@zszbuch.cz

Výchovné poradenství

Má vaše dítě výchovné problémy?

Má problémy s učením?

Nevíte si rady s jeho budoucností?

Máte pocit, že trpí některou ze specifických poruch učení?

Nemá kamarády a trápí se?

Je konfliktní a nevíte si s ním rady?

Využijte služeb výchovného poradce nebo školního metodika prevence.

 


 

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň

Mgr. Irena Svobodová

e-mail: svobodova@zszbuch.cz

Konzultační hodiny: úterý 13:30 – 14:00 (dále dle dohody)

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Mgr. Magdalena Martínková

e-mail: martinkova@zszbuch.cz

Konzultační hodiny: středa od 14:00 po předchozí domluvě, pátek od 10:00 po předchozí domluvě, jiný termín lze domluvit telefonicky, e-mailem či osobně

Školní metodička prevence

Mgr. Daniela Vohrnová

e-mail: vohrnova@zszbuch.cz

Konzultační hodiny: středa 7:45 – 8:45 (dále dle dohody)

Telefon do školy: 377 931 126

Plán Výchovného poradenství pro 1. stupeň ZŠ na školní rok 2022/2023

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň ZŠ – Mgr. Irena Svobodová

Září

 • zjištění počtu žáků ve třídách
 • navázání spolupráce s PPP Plzeň – sever
 • pomoc žákům s potížemi studia (doučování, spolupráce s TU)
 • pomoc žákům s problémy (schránka důvěry)
 • nabídka možnosti zapojení a využití volného času – mimoškolní činnost, zájmové kroužky

Říjen

 • sledovat ve spolupráci s TU žáky nadané a talentované
 • věnovat pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP

Listopad

 • pedagogická rada za 1. čtvrtletí
 • třídní schůzky
 • zjištění zájmu o studium na víceletém gymnáziu
 • informace o dnech otevřených dveří na víceletých gymnáziích

Prosinec

 • systematické sledování prospěchově slabších žáků
 • poskytnutí informací k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia

Leden

 • pedagogická rada za 1. pololetí
 • návštěva předškoláků v 1. třídě

Únor

 • příprava zápisu do 1. třídy – spolupráce s matrikou a mateřskou školou
 • přijímací  zkoušky na víceletá gymnázia (pomoc při vyplňování přihlášek)

Březen

 • poradenství v případech poruch chování (zajistit jednání s rodiči)

Duben

 • pedagogická rada za 3. čtvrtletí
 • třídní schůzky
 • kontrola dokladů u integrovaných žáků (posouzení účasti asistenta pedagoga pro nastávající školní rok)

Květen

 • kontrola platnosti vyšetření v PPP
 • návrhy řešení u žáků s IVP nebo PLPP na nastávající školní rok
 • zápis do 1. tříd

Červen

 • pedagogická rada za 2. pololetí
 • schůzka s rodiči nastávajících prvňáků
 • hodnocení plnění plánu VP

 

Průběžné úkoly výchovného poradce:

 • po celý školní rok spolupracuje s třídními učiteli, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje s rodiči
 • poskytuje poradenskou činnost dle dohody pro žáky a rodiče
 • řeší výchovné a výukové problémy
 • spolupracuje s PPP v Plzni a SVP v Plzni

Plán výchovného poradenství pro 2. stupeň ZŠ na školní rok 2022/2023

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ – Mgr. Magdalena Martínková

Srpen

 • Opravné zkoušky
 • Příprava konzultační místnosti výchovného poradce
 • Příprava plánu práce
 • Příprava nástěnky (přijímací zkoušky na SŠ, volba povolání-průběžně doplňována)
 • Spolupráce s ÚP Plzeň (zajištění termínu besedy k volbě povolání)
 • vytvoření přehledu žáků s SVP
 • Pedagogická rada za 1.čtvrtletí (předložení zprávy VP odosavadním plnění plánu a informace o předpokládaném dění)

Září

 • Kontrola platnosti vyšetření žáků v PPP (zda jsou vyšetření platná pro nový školní rok, případné upozornění rodičů na možnost nového vyšetření)
 • Předání žádostí o IVP zákonným zástupcům žáků s SVP a zajištění potřebné dokumentace
 • vypracování PLPP (spolupráce s třídními učiteli) pro žáky s potřebou prvního stupně podpůrných opatření, případně poskytnutí pedagogické intervence
 • vypracování  IVP pro žáky s doporučením z PPP či SPC a předání poradenským zařízením k posouzení a schválení
 • Informace vyučujícím o nových žácích (z páté třídy) – dle potřeb učitelů
 • Spolupráce s PPP Plzeň-sever, SPC, SVP Plzeň (zajištění případných akcí pro žáky)
 • Zajištění brožur SŠ a SOU ve spolupráci s ÚP v Plzni
 • Informace žákům a rodičům (pomoc při řešení výchovných či výukových problémů, konzultační hodiny)

Říjen

 • Konzultace se zákonnými zástupci a žáky o volbě povolání – dle zájmu
 • setkání výchovných poradců  – upřesnění informací o platné legislativě, případně konzultace ohledně vybraných žáků
 • beseda k volbě povolání (ÚP) s žáky 9.třídy
 • Setkání s rodiči žáků 6. třídy (informace k funkci VP, ke službám ŠPZ)

Listopad

 • Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
 • Prospěch žáků (informování zákonný zástupců v případě zhoršeného prospěchu)
 • Volba povolání (základní informace žákům a zákonným zástupcům)
 • návštěva Veletrhu perspektivy řemesel ve Stodě (žáci 9.třídy) –získání informací o SŠ a SOU
 • Přijímací řízení- informace o přijímacím řízení, žáci se zájmem o talentové zkoušky odevzdají přihlášky do 30.11.

Prosinec

 • Péče o talentované žáky (aktualizace údajů, konzultace se zákonnými zástupci dle potřeby a zájmu)
 • zhodnocení nových PLPP (zda jsou podpůrná opatření dostatečná)
 • Prevence záškoláctví (kontrola absence žáků)

Leden

 • Pedagogická rada za 1. pololetí (předložení zprávy VP o dosavadním plnění plánu a předpokládaných činnostech)
 • Upřesňování zájmů vycházejících žáků o studium na středních školách (konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci dle zájmu)
 • příprava žáků na talentové zkoušky (vyučující příslušných oborů, individuálně)
 • konání talentových zkoušek v termínech příslušných SŠ

Únor

 • Přijímací řízení – informace k vyplnění přihlášek, pomoc s vyplněním přihlášek, potvrzení prospěchu na přihláškách
 • žáci odešlou přihlášky na SŠ do 1.3.2020
 • Doplnění evidence žáků se SVP a žáků nadaných (zajištění aktualizaci údajů, případné doplnění)

Březen

 • předání zápisových lístků žákům/ zákonným zástupcům
 • Poradenství v případech poruch chování (zajistit jednání se zákonnými zástupci žáků s poruchami chování –dle zájmu)
 • Informativní schůzky se zákonnými zástupci těch žáků, u nichž pedagogové zjistili potřebu nového či opakovaného vyšetření v PPP/SPC

Duben

 • Přijímací řízení – příprava žáků na přijímací řízení
 • jednotná přijímací zkouška na SŠ
 • dle potřeby pomoc žákům / zák.zástupcům s odvoláním v případě neúspěchu
 • Pedagogická rada za 3. čtvrtletí (předložení zprávy VP o dosavadním plnění plánu a předpokládaných činnostech)
 • Prospěch žáků (informovat zákonné zástupce žáků o mimořádném zhoršení prospěchu)

Květen

 • Přijímací řízení (příprava podkladů k vyhodnocení přijímacího řízení)
 • Prevence záškoláctví (kontrola absence a způsobu omlouvání zákonnými zástupci)
 • Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje (Infokariéra) –zážitkový poradenský program Kam po základní škole ? pro žáky 8.třídy

Červen

 • Pedagogická rada za 2. pololetí (předložení zprávy VP o dosavadním plnění plánu a předpokládaných činnostech)
 • zhodnocení PLPP a jejich případné úpravy pro další šk.rok
 • zhodnocení IVP ve spolupráci s ŠPZ
 • Výroční zpráva (zpráva o přijímacím řízení, rozbor výsledků)
 • Hodnocení plnění plánu VP (vyhodnocení)

Průběžné úkoly výchovného poradce:

 • Po celý školní rok spolupracuje s třídními i ostatními učiteli, koordinuje s nimi postupy ohledně žáků, vede evidenci integrovaných žáků, spolupracuje se zákonnými zástupci žáků
 • spolupracuje na vytváření a hodnocení Plánů pedagogické podpory
 • Spolupracuje se středními školami, vede evidenci středních škol a odborných učilišť
 • Poskytuje poradenskou činnost dle dohody pro žáky a jejich zákonné zástupce osobně, popřípadě  e-mailem
 • Na nástěnce aktuálně informuje o možnostech studia na SŠ a OU, o přijímacích zkouškách či možnostech přípravy na zkoušky
 • Zajišťuje aktuálně vydané seznamy SŠ a OU a zapůjčuje je žákům
 • Po přijímacích zkouškách vede evidenci o počtech žáků přijatých a nepřijatých na SŠ a OU, radí neúspěšným uchazečům další postupy (další kola přijímacího řízení apod.)
 • Předává informace ostatním pedagogickým pracovníkům – dle potřeby
 • Úzce spolupracuje s vedením školy – pravidelné schůzky
 • Řeší výchovné a výukové problémy
 • Spolupracuje s PPP v Plzni, SPC a SVP v Plzni, sociálním odborem, ÚP v Plzni.

Základní škola Zbůch

Statutární zástupce: Mgr. Vlastislav König

Adresa: Hornická ul. 300, 33022 Zbůch

IČO: 60611201

Telefon: 377 931 126

Mobil: 602 292 383

E-mail: zszbuch@zszbuch.cz

ID datové schránky: 2qw2c4

Zřizovatelem ZŠ je obec Zbůch

Obec Zbůch

Dokumenty ke stažení

Školní řád

Školní řád ukrajinsky
Výroční zpráva
Plán práce ZŠ 2022-2023
Školní vzdělávací program   - připravuje se aktualizace
Žádosti ke stažení (7)
Týden s anglickým rodilým mluvčím
Archiv zpráv